Highland Youth Arts Hub: HÒ-RÒ, Gizzenbrigs, Antirn, The Kin Project
 • EVENT ORGANISER

 • Blas Festival
 • Website
 • 0871 789 4173

Highland Youth Arts Hub: HÒ-RÒ, Gizzenbrigs, Antirn, The Kin Project

 • Sun 06/09/2015
 • 2:00PM-6:00PM
 • Music

This special concert celebrates the tremendous wealth of talent amongst young people living in the Highlands. Join us for an afternoon of performances from four superb groups!

Gizzenbriggs – Established over 20 years ago, Tain Royal Academy’s acclaimed traditional music group won “Community Project of the Year” at the 2013 MG Alba Trad Music Awards.

Antrin – Exciting new trio Charlie Grey, Kiltarlity (Fiddle); Owen Sinclair, Orkney (Guitar), and Joseph Peach, Achiltibuie (Piano).

Hò-rò – This young five-piece Highland outfit are fast making a name for themselves on the traditional music scene with lively tunes and fine Gaelic songs.

The Kin Project – funded by the Highland Youth Arts Hub, six young musicians are working with Artistic Director, Duncan Chisholm to explore archive material from Lochbroom and use this as a stimulus to create an innovative new film with original music.

-------------------------------------------------------

Bidh an consart sònraichte seo a’ comharrachadh am beartas de thàlant a th’againn am measg an òigridh a tha fuireach air a’ Ghàidhealtachd. Thigibh còmhla rinn airson taisbeanaidhean sònraichte bho na ceithir còmhlain a leanas:

Gizzenbriggs – Chaidh an còmhlan seo a stèidheachadh còrr is 20 bliadhna air ais. Bhuannaich am buidheann, a bhoinneas do Acadamaidh Rìoghail Baile Dhubhthaich, an duais airson ‘Pròiseact Coimhearsnachd na Bliadhna’ aig Duaisean Chiùil Thraidiseanta ann an 2013.

Antrin – Còmhlan ùr beòthail le Charlie Grey à Cill Taraglain air an fhìdheall, Owen Sinclair à Arcaibh air a’ ghiotàr agus Joseph Peach à Achillidh Bhuidhe air a’ phiàna.

Hò-rò – A’ fàs ainmeil a-nis ann an saoghal a’ chiùil traidiseanta, tha an còmhlan seo, a thòisich ann an Inbhir Nis, a’ tòirt thugainn ceòl aighearrach agus òrain Ghàidhlig mhaiseach.

Am Pròiseact ‘Cinneadh’ – maoinichte le Hub Ealain Òigridh na Gàidhealtachd, tha sianair luchd-ciùil òga ag obair leis an Stiùiriche Ealain, Donnchadh Siosalach, gus tasglann de stuthan ciùil à sgìre Loch Bhraoin a rannsachadh gus fiolm ùr a chruthachadh, le ceòl a bhios air ùr-sgrìobhadh mar phàirt den phròiseact.
- See more at: http://www.blas-festival.com/invernessironworks.html#sthash.vqEEw8pq.dpuf

Find Out More
 • Location/venue

  The Ironworks Music Venue
  122B Academy St
  Inverness
  IV1 1LX
 • Website
 • 0871 7894173

NEWSLETTER SIGNUP